Gral. Juan Méndez /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Ảnh
Được phát hành: [s.e.],
Loạt:(Colección Mexicana de Tarjetas Postales Antiguas)
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://ri.uacj.mx/vufind/plantillaUACJ/tarjetas.html?id=88080&barcode=001459397
Các nhãn: Thêm thẻ
Miêu tả
Mô tả vật lý:tarjeta postal : b y n ; 14 x 9 cm.